Tràmits acadèmics de Grau

Tota la informació sobre normatives i tràmits que afecten el Grau en ensenyaments artístics superiors de Música, així com els horaris de les assignatures col·lectives, els pots trobar a “La meva ESMUC”.

Anul·lació de convocatòria

L’estudiant pot sol·licitar anul·lació de convocatòria d’una o més assignatures matriculades que no pot cursar o que decideix no fer, de manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre màxim autoritzat de convocatòries per superar una assignatura.
(Consulta el calendari de terminis a “La meva ESMUC > Informació acadèmica”).

L’estudiant pot sol·licitar l’anul·lació de convocatòria abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l’assignatura.

No s’acceptaran anul·lacions de convocatòria per a les assignatures de la matèria Música de conjunt. Es podran acceptar casos de força major i amb presentació dels justificants corresponents. (Normativa aprovada pel Consell de Direcció, 31-05-21).

L’anul·lació de convocatòria d’una assignatura no computa a efectes de l’aplicació de recàrrecs per matrícules successives en la mateixa assignatura.

L’anul·lació de convocatòria no comporta la devolució de l’import abonat.

Sol·licitud del títol

Un cop finalitzats els estudis, pots sol·licitar el títol de Grau en ensenyaments artístics superiors de Música.

Per fer-ho, cal que enviïs un correu electrònic a: secretaria.academica@esmuc.cat, amb l’assumpte “Tramitació del títol”. Hi hauràs d’adjuntar:

  • El formulari de sol·licitud emplenat

  • DNI (nacionalitat espanyola)

  • Carta d’identitat o passaport (altres països U.E.)

  • Acreditació de domini de la llengua estrangera, si no s’ha lliurat abans

La recollida del títol és únicament presencial. 

Caldrà que et personis a les oficines de l’ESMUC durant l’horari d’atenció al públic, o autoritzar una tercera persona per recollir-lo.

Altres comunicacions amb Secretaria Acadèmica


Per altres tràmits, empleneu el formulari general de sol·licitud i trameteu-lo a Secretaria Acadèmica.